Kategorie

 O firmie

 Misja 

 Dane firmy

Podstawowe dane finansowe

Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2014 i 2013. Dane te powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie rocznym EBI. Dane finansowe prezentowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego. 

 


Bilans

PLN

EUR

Wg stanu na dzień

Wg stanu na dzień

Wg stanu na dzień

Wg stanu na dzień

31-12-2014r.

31-12-2013r.

31-12-2014r.

31-12-2013r.

Kapitał własny

       840 500,03   

        789 931,27   

  197 194,01   

 190 473,40   

Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Należności krótkoterminowe

       561 875,20   

        282 563,71   

  131 824,41   

   68 133,61   

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

       323 398,78   

        299 677,72   

    75 874,24   

   72 260,25   

Zobowiązania długoterminowe

         18 171,42   

          28 332,66   

      4 263,29   

     6 831,76   

Zobowiązania krótkoterminowe

       400 106,91   

        109 770,42   

    93 871,13   

   26 468,56   

Aktywa trwałe

         17 008,49   

          32 708,45   

      3 990,45   

     7 886,88   

Aktywa obrotowe

    1 238 725,87   

        894 042,90   

  290 623,81   

 215 577,47   

Aktywa/Pasywa razem

    1 262 010,36   

        928 136,35   

  296 086,70   

 223 798,31   


Rachunek Zysków i Strat

PLN

EUR

od 01.01.2014r.

od 01.01.2013r.

od 01.01.2014r.

od 01.01.2013r.

do 31.12.2014r.

do 31.12.2013r.

do 31.12.2014r.

do 31.12.2013r.

Przychody netto ze sprzedaży

 1 280 218,74   

     823 235,78   

    305 899,20   

    195 496,50   

Zysk (strata) ze sprzedaży

    102 026,75   

       28 383,25   

      24 378,57   

        6 740,26   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

    101 529,60   

       62 185,13   

      24 259,78   

      14 767,31   

Amortyzacja

      21 257,30   

       15 699,96   

        5 079,28   

        3 728,32   

Zysk (strata) brutto

      66 221,76   

       44 972,86   

      15 823,22    

      10 679,85   

Zysk (strata) netto

      50 568,76   

       36 077,86   

      12 083,05   

        8 567,53   

 

Przeliczenia kursu

2014

2013

Kurs euro na dzień bilansowy a

4,2623

4,1472

Średni kurs euro w okresie b

4,1851

4,2110


Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad:

  1. poszczególne pozycje bilansu wg stanu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dany dzień bilansowy.
  2. poszczególne   pozycje   rachunku  zysków  i  strat przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca.